THE BEGINNINGS OF THE EXTERMINATION OF JEWS IN KL AUSCHWITZ IN THE LIGHT OF THE SOURCE MATERIALS – Igor Bartosik, Łukasz Martyniak, Piotr Setkiewicz

60,00 

Out of stock

Description

Publikowane po raz pierwszy materiały źródłowe dotyczące rozpoczęcia masowej Zagłady Żydów w KL Auschwitz. Ponad 70 dokumentów pochodzących ze zbiorów obozowego biura budowlanego Bauleitung stanowi niezbite potwierdzenie szczegółowego planowania i przeprowadzenia poszczególnych etapów Zagłady w Auschwitz. W wyniku obszernych kwerend przeprowadzonych zarówno w zespole Zentralbauleitung, jak i w pozostałych zasobach archiwum Muzeum Auschwitz, udało się odnaleźć szereg interesujących, nieznanych dotąd dokumentów. Większość z nich została zaprezentowana w niniejszym opracowaniu, ułożona w ramach sześciu podstawowych działów tematycznych, dotyczących: — dziejów komory gazowej przy krematorium numer I w obozie Auschwitz I; — funkcjonowania prowizorycznych komór gazowych w Birkenau, tzw. bunkrów I i II („Czerwonego” i „Białego Domku”); — drewnianych baraków wykorzystywanych jako rozbieralnie dla ludzi mordowanych w tzw. bunkrach I i II; — historii rampy kolejowej, na której dokonywano selekcji deportowanych do Auschwitz Żydów; — powstania i pierwszego roku istnienia Sonderkommando; — przeprowadzanych w obozie masowych morderstw, tzw. akcji specjalnych. Dokumenty te umożliwiają w dużej mierze doprecyzowanie chronologii zdarzeń lub też potwierdzenie faktów znanych do tej pory jedynie z relacji świadków. Publikacja dostępna w wersji polsko-angielskiej.

Not published until today source materials make it possible to fill in to a considerable degree the historical knowledge about functioning of the first gas chambers in Auschwitz.
As a result of extensive searches conducted in both the Zentralbauleitung collection and the other Auschwitz Museum archival resources, a range of interesting and previously unknown documents has been identified. The majority of them (over 70) are presented in the book “The Beginnings…”, divided into six basic thematic sections: — the history of the gas chamber at crematorium I in the Auschwitz I camp; — the functioning of the provisional gas chambers in Birkenau, known as bunkers I and II (“The Little Red House” and “The Little White House”); — the wooden barracks used as undressing rooms for the people murdered in bunkers I and II; — the history of the unloading ramp where Jews deported to Auschwitz underwent selection; — the establishment of the Sonderkommando and its first year of existence; — the mass murders, known as “special operations,” carried out in the camp. These documents make it possible significantly to clarify the chronology of events and to confirm facts known until now only through witness accounts.
This publication is available in Polish-English version.

Additional information

Weight 1,1 kg